SoftCOM
 
Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na Wydarzenia oferowane przez Hutę Szkła Kryształowego za pośrednictwem strony internetowej (dalej "Użytkownicy").
 2. Sprzedawcą biletów jest Fundacja Tradycji Sudeckich, 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 73, numer NIP 6112764148; numer Regon 363483000, (dalej "Fundacja").
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a Fundacją.
 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa poniżej. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 7. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  • dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  • program umożliwiający podgląd i ewentualny wydruk biletów zapisanych w formacie PDF.

§ 2 Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

 1. Procedura zakupu biletów polega na:
  • potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem
  • wyboru odpowiedniego Wydarzenia
  • wyboru ilości miejsc a także dopasowaniu wieku Użytkownika do odpowiednich zniżek
  • dokonaniu płatności za bilet
  • potwierdzeniu dokonania zamówienia oraz otrzymaniu drogą elektroniczną informacji o bilecie na adres mailowy podany podczas procesu zakupu.
 2. W celu umożliwienia zakupu biletów na wejście grupowe konieczny jest kontakt telefoniczny na numer 757612413 wew 2, lub mailowy : turystyka@hutajulia.com
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
 4. Zakup biletów w każdej powyższej formie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 5. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.hutajulia.com .
 6. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 7. Płatności dokonuje się za pomocą szybkiego przelewu, blik lub kartą płatniczą.
 8. Rozliczenia transakcji płatności elektronicznej przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/
 9. Użytkownik po wyborze sposobu płatności zostaje przekierowany na stronę bezpiecznych płatności Przelewy24. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem firmy Przelewy24 znajdują się na stronie: https://www.przelewy24.pl/
 10. Użytkownik otrzymuje bilet w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. Do weryfikacji może przedstawić:
  • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Bilet musi być wydrukowany na jasnym papierze.
  • bilet w postaci elektronicznej z wyróżnionym kodem kreskowym, np. na telefonie komórkowym, tablecie

   W obu przypadkach Użytkownik jest zobowiązany przedstawić bilet w formie pozwalającej na zeskanowanie unikalnego kodu kreskowego przed wejściem na wybraną usługę. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany.
 11. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 1 godzinę przed wybranym Wydarzeniem. Fundacja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Fundacja poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.hutajulia.com.
 12. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na dane Wydarzenie.
 13. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Fundacji.
 14. Kupony rabatowe a także Vouchery nie obowiązują w systemie sprzedaży online.
 15. Dzieciom do lat 3 przysługuje wejście darmowe na Zwiedzanie Huty i Krystalium z obowiązkowym biletem za 0 zł.

§ 3 Zwroty

 1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania Wydarzenia przez Fundację.
 2. Informacja o odwołanych Wydarzeniach jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1-2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.
 4. Przypadki odwołania Wydarzenia z przyczyn nagłych i niezależnych od Fundacji, gdy poinformowanie Użytkownika z wyprzedzeniem o tym fakcie przez Fundację będzie niemożliwe, będą rozpatrywane indywidualnie.
 5. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia Użytkownik nie zostanie wpuszczony na wybrane Wydarzenie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać poczta elektroniczną na adres: manager@hutajulia.com. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest: FUNDACJA TRADYCJI SUDECKICH, NIP 6112764148, ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice, tel.757612413, email odo@tradycjesudeckie.pl
 2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?
  Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia umowy sprzedaży biletów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 3. KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA ?
  Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących w procesie dostawy oraz gwarancyjnym. W związku z realizacją Usług Dane Osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • bankom i operatorom płatności
  • firmom współpracującym w celu wykonania usługi

   Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. JAK CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKÓW?

W celu ochrony danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej fundacji według poniższych reguł i standardów:

REGUŁA ADEKWATNOŚCI
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI
Użytkownik powinien mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas danych osobowych, jest jej przejawem.

REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI
Staramy się, aby dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że w jakimś obszarze jego dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o skontaktowanie się z nami bezpośrednio ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice, tel.757612413 wew 2, email odo@tradycjesudeckie.pl

REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych użytkownika.

REGUŁA ROZLICZALNOŚCI
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie zapytania mogli udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na danych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których użytkownik może skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będzie tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Prawa użytkownika obejmują:

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
To prawo oznacza, że może poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Nim i przesłali je w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH
Jeżeli dowie się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, ma prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uzna, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Jego żądania.

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Jego prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Jego dane osobowe. Pamiętając, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania tych danych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych może poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podał w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, może wykonywać poprzez kontakt z nami ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice, tel.757612413 wew 2, email odo@tradycjesudeckie.pl. Na powyższe dane może się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło obawę, czy nie narusza Jego praw lub wolności. Jeżeli uzna, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Jego danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinien podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznał za naruszające Jego prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU
Odrębnie chcemy poinformować, że użytkownik ma również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składa wówczas, gdy nie chce, abyśmy przetwarzali Jego dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosił sprzeciw, chyba że Jego żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu może zgłosić ul. Kryształowa 73, 58-573 Piechowice, tel.757612413 wew 2, email odo@tradycjesudeckie.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 3. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.